Kinh Chân Hạnh Phúc ( Maha Mangala Sutta)

Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ (Savatthi) tại tu viện cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó trời đã vào khuya. Có một vị thiên giã hiện xuống thăm người, hào quang và vẻ đẹp của vị thiên giã làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị thiên giã xin tham vấn người bằng một bài kệ:

” Trời và người thao thức, muốn biết chân hạnh phúc, để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy”

Thế Tôn đáp kệ rằng:

” Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính, ấy là chân hạnh phúc.
Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh, ấy là chân hạnh phúc.
Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ, ấy là chân hạnh phúc.
Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp, ấy là chân hạnh phúc.
Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết, ấy là chân hạnh phúc.
Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành, ấy là chân hạnh phúc.
Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo, ấy là chân hạnh phúc.
Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi, ấy là chân hạnh phúc.
Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm mầu, thực chứng được Niết Bàn, ấy là chân hạnh phúc.
Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, ấy là chân hạnh phúc.
Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, Hạnh phúc của tự thân”

Trích nghi thức tụng niệm toàn bằng quốc văn do NXB Lá bối xuất bản tại SanJose 1989

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s